INFORMAČNÍ SERVIS

Aktuální statistiky, časové řady a analýzy stavebnictví v ČR a Evropě. 
Žádné odhady ani indexy, ale přesná čísla. 


 STAVEBNÍ ZPRAVODAJ

Zpravodaj je unikátní informační servis obsahující neveřejné údaje o stavebnictví v České republice a v Evropě v přesných číslech (nikoliv jen odhady a indexy), na základě kterých může vedení Vaší společnosti plánovat budoucí rozvoj firmy.

Je určen převážně ředitelům a vedoucím pracovníkům stavebních firem, developerům, výrobcům stavebních hmot, ale i realitním kancelářím, bankám, pojišťovnám, investorům, atd.

Zpravodaj také přináší informace o evropském stavebnictví z konferencí EUROCONSTRUCT.  Společnost ÚRS PRAHA, a.s. je jediným zástupcem za Českou republiku.  


Obsahuje vybrané charakteristiky stavebnictví (počet firem, počet pracovníků, mzdy, tržby, stavební práce "S", základní stavební výroba "ZSV", produktivita, atd.) to vše rozděleno dle směru výstavby, velikosti podniku, místa stavby. Dále zpravodaj obsahuje analýzu stavebnictví v regionech a podle klasifikace stavebních děl CZ-CC, monitoring veřejných zakázek, vývoj bytové výstavby včetně kartogramů, výsledky soutěží NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN, TOP STAV - 100 a MID TOP - STAV a další informace týkající se stavebnictví.

Tuto základní verzi Zpravodaje je možné rozšířit o další moduly, jako je podrobný monitoring Veřejných stavebních zakázek, Stavebnictví v regionech, Stavebnictví podle směru výstavby, podrobné zprávy z konferencí EUROCONSTRUCT.

 Zpravodaj vytváříme čtvrtletně a je možné se domluvit na individuální úpravě obsahu tak, aby plně vyhovoval vašim představám a potřebám.   


VEŘEJNÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

monitoring

ÚRS PRAHA, a.s. provádí podrobný monitoring veřejných stavebních zakázek. Měsíčně vydává "Veřejné stavební zakázky" obsahující zadané a vypsané veřejné stavební zakázky v členění: podle směrů výstavby, podle sektorů zadavatele, region s nejvyšším objemem/nejnižším objemem, rozděleno dle směru výstavby. A to vše v přehledných tabulkách, grafech a mapkách. Součástí monitoringu je xls soubor se všemi stavebními veřejnými zakázkami.

Veřejné stavební zakázky vychází měsíčně a čtvrtletně.


STAVEBNICTVÍ v regionech ČR

 Regionální struktura stavebních prací podle místa stavby (stavební podniky s 20 a více zaměstnanci) 

Statistické informace jsou sestaveny na základě výsledků zpracování ročního výkazu odvětvových ukazatelů ve stavebnictví za rok. Jedná se o ekonomické subjekty s převažující činností stavební (CZ-NACE 41, 42 a 43) a s 20 a více zaměstnanci. Z publikace vyčtete následující údaje: počet podniků, objem stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky) podle místa stavby a podle sídla podniku, porovnání s minulým obdobím (absolutní čísla + indexy), velikostní kategorie podniku, typ výstavby (bytové, nebytové výrobní, nebytové nevýrobní, inženýrské, vodohospodářské), podíl veřejných zakázek.  

termín vydání roku 2017: srpen 2018STAVEBNICTVÍ v ČESKÉ REPUBLICE

Publikace, vytvářená pravidelně každý rok již více než 20 let, zahrnuje základní informace, které jsou využívány investory, domácími i zahraničními, FIEC, EUROCONSTRUCT, účastníky v procesu výstavby v ČR. Publikace je zpracovávána jako základní informační zdroj pro oblast výstavby a stavebnictví.

 Jedná se unikátní datový zdroj obsahující komplexní údaje o celém sektoru stavebnictví - odvětví stavební výroby, odvětví výroby stavebních hmot, legislativní rámec procesu stavění a srovnání českého stavebnictví se zeměmi EU (vždy za uplynulý rok).

Publikace obsahuje přehled základních údajů o českém stavebnictví. 

Publikace české stavebnictví využívá převážně zdroje číselných informací mimo prezentované údaje ČSÚ. Jedná se o informace zpracované řešitelem z individuálních informací, údajů Eurostatu, Euroconstructu, FIEC, ČNB, CzechInvestu a dalších informačních zdrojů.

Je součástí Stavebního zpravodaje.


STAVEBNICTVÍ v regionech ČR

                              - vývoj v letech 2005 - 2014

Cílem této publikace je vytvořit přehled vývoje stavebnictví v jednotlivých krajích České republiky ve sledovaném období. Obsahuje základní informace o stavebnictví v České republice a v jednotlivých krajích, statistiky objemů stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky), množství dokončených bytů a počty podniků v kraji. Nakonec jsou uvedeny významné stavby vzniklé ve sledovaném období v jednotlivých krajích.


SOUTĚŽE

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. je organizátorem soutěží TOP STAV - 100 a MID TOP - STAV ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Jsou zde prezentovány velké i střední stavební firmy a výrobci stavebních hmot. Soutěž se koná každoročně od roku 2000 a výsledky jsou zveřejňovány v prosinci následujícího roku.

Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku organizuje ÚRS PRAHA, a.s. ve spolupráci s MPO a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot. Soutěž se koná každoročně od roku 2008 a na přelomu září a řijna se koná slavnostní vyhlášení výsledků.

Hlavním mediálním partnerem obou soutěží je časopis Stavebnictví.Portál ČESKÉ STAVEBNICTVÍ

Nekomerční portál "České stavebnictví"  poskytuje komplexní stavební informace zejména pro účastníky procesu výstavby, stavební firmy, drobné stavebníky a domácí i zahraniční investory. Portál je v provozu od roku 2005 a obsahuje informace nejen o českém stavebnictví, ale i o stavebnictví v zemích EU, o orgánech a organizacích jako jsou vybraná ministerstva, státní orgány, technické školství, výzkumné a zkušební organizace, svazy, komory a asociace. Obsahuje i odkazy ze stavebního sektoru jako jsou veletrhy a konference, časopisy, soutěže, klasifikace a číselníky, cenové mapy, podpora podnikání, odborné vzdělání, atd.  Více na www.ceskestavebnictvi.cz


Analytická činnost

Významnou skupinou činností, které doplňují komplexnost služeb ÚRS PRAHA, a.s. pro výstavbu a stavebnictví, jsou statistiky, studie, analýzy vývoje, strategie stavebnictví, jak pro státní správu, tak podnikovou sféru. 

V této oblasti ÚRS PRAHA, a.s. úzce spolupracuje například s ČSÚ (Český statistický úřad), MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu), SPS (Svaz podnikatelů ve stavebnictví), je jediným zástupcem za ČR v EUROCONSTRUCT.

Společnost rovněž zpracovává TOP žebříčky stavebních firem a publikace o stavebnictví.